دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع زیان درجه دوم ، تابع زیان درجه ی دوم

تابع زیان درجه دوم ، تابع زیان درجه ی دوم
quadratic loss function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع زیان درجه دوم ، تابع زیان درجه ی دوم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ