دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع معکوس هذلولوی ، تابع معکوس هذلولی

تابع معکوس هذلولوی ، تابع معکوس هذلولی
antihyperbolic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع معکوس هذلولوی ، تابع معکوس هذلولی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ