دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ریشه ی دوّم ، تابع ریشه ی دوم

تابع ریشه ی دوّم ، تابع ریشه ی دوم
square root function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ریشه ی دوّم ، تابع ریشه ی دوم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ