دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع لیپ شیتسی

تابع لیپ شیتسی
lipschitz function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع لیپ شیتسی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ