دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نگاشت زیربنای تابع

نگاشت زیربنای تابع
underlying mapping of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نگاشت زیربنای تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ