دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مترادف کلمه ی : additive set function

مترادف کلمه ی : additive set function
finitely additive set function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مترادف کلمه ی : additive set function و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ