دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی strictly monotone increasing function

strictly monotone increasing function
تابع اکیدا یکنوای صعودی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی strictly monotone increasing function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی