دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی unit impulse function

unit impulse function
تابع ضربه ای واحد
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی unit impulse function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی