دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع دو پیوسته

تابع دو پیوسته
bicontinuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع دو پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ