دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ضعیف-اندازه پذیر

تابع ضعیف-اندازه پذیر
weakly measurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ضعیف-اندازه پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ