دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع وارون پذیر

تابع وارون پذیر
ivertible function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع وارون پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ