دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای حد چپ تابع

حد چپ تابع
limit on the left of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی حد چپ تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ