دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یک مقداری ، تابع تک مقداری ، تابع همانی

تابع یک مقداری ، تابع تک مقداری ، تابع همانی
single valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یک مقداری ، تابع تک مقداری ، تابع همانی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ