دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای منحنی نمایش تغییرات تابع

منحنی نمایش تغییرات تابع
representation curve of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی منحنی نمایش تغییرات تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ