دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی semi function

semi function
تابع نیمه متصل
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی semi function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی