دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای قضیه ی حدّی معکوس تابع مشخصه ، قضیه ی حدی معکوس تابع مشخصه

قضیه ی حدّی معکوس تابع مشخصه ، قضیه ی حدی معکوس تابع مشخصه
converse limit theorem of characteristic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی قضیه ی حدّی معکوس تابع مشخصه ، قضیه ی حدی معکوس تابع مشخصه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ