دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نیمه پیوسته ، تابع نیمه متصل

تابع نیمه پیوسته ، تابع نیمه متصل
semi continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نیمه پیوسته ، تابع نیمه متصل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ