دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای 1 تابع فاکتوریل 2 تابع عاملی ، تابع فاکتوریل ، تابع

1 تابع فاکتوریل 2 تابع عاملی ، تابع فاکتوریل ، تابع سازه ای
factorial function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی 1 تابع فاکتوریل 2 تابع عاملی ، تابع فاکتوریل ، تابع سازه ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ