دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع صورت کسر ، تابع صورت

تابع صورت کسر ، تابع صورت
numerator function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع صورت کسر ، تابع صورت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ