دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع با شکل نمایی

تابع با شکل نمایی
exponential form function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع با شکل نمایی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ