دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تعمیم یافته

تابع تعمیم یافته
genralized function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تعمیم یافته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ