دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی complex analytic function

complex analytic function
تابع تحلیلی (مختلط)
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی complex analytic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی