دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گنگ

تابع گنگ
irrational function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گنگ و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ