دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای معادله ی درجه ی دوّم ، تابع درجه دوم ، تابع درجه ی دوم

معادله ی درجه ی دوّم ، تابع درجه دوم ، تابع درجه ی دوم
quadratic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی معادله ی درجه ی دوّم ، تابع درجه دوم ، تابع درجه ی دوم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ