دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع حقیقی ، تابع راستین

تابع حقیقی ، تابع راستین
real function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع حقیقی ، تابع راستین و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ