دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع حافظ ترتیب

تابع حافظ ترتیب
order preserving function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع حافظ ترتیب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ