دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اساسی فینسلر

تابع اساسی فینسلر
Fundamental Finsler function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اساسی فینسلر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ