دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع دوری ، تابع مستدیر ، تابع مثلثاتی ، تابع دایره‌ای

تابع دوری ، تابع مستدیر ، تابع مثلثاتی ، تابع دایره‌ای ، تابع دایره‌گون ، تابع دایره ای ، تابع دایره گون
circular function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع دوری ، تابع مستدیر ، تابع مثلثاتی ، تابع دایره‌ای ، تابع دایره‌گون ، تابع دایره ای ، تابع دایر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ