دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی mean concentration function

mean concentration function
تابع تمرکز متوسط
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی mean concentration function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی