دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یکنوای غیر افزایشی

تابع یکنوای غیر افزایشی
non increasing monotonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یکنوای غیر افزایشی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ