دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع صحیح ، تابع تام

تابع صحیح ، تابع تام
integral function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع صحیح ، تابع تام و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ