دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی circular function

circular function
تابع دوری ، تابع مستدیر ، تابع مثلثاتی ، تابع دایره‌ای ، تابع دایره‌گون ، تابع دایره ای ، تابع دایره گون
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی circular function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی