دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع لگاریتمی ، تابع لگاریتم

تابع لگاریتمی ، تابع لگاریتم
logarithmic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع لگاریتمی ، تابع لگاریتم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ