دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کوواریانس ، تابع هم پراش

تابع کوواریانس ، تابع هم پراش
covariance function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کوواریانس ، تابع هم پراش و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ