دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی negative part of a function

negative part of a function
جزء منفی تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی negative part of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی