دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی exponential function

exponential function
تابع نمایی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی exponential function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی