دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی left continuous function

left continuous function
تابع چپ پیوسته ، تابع پیوسته ی چپ
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی left continuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی