دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی general power function

general power function
تابع توان(ی) کلی (عمومی)
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی general power function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی