دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع تجربی

تابع توزیع تجربی
empirical distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع تجربی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ