دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع آهسته ی صعودی

تابع آهسته ی صعودی
slowly increasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع آهسته ی صعودی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ