دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تمرکز ماکسیمال

تابع تمرکز ماکسیمال
maximal concentration function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تمرکز ماکسیمال و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ