دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای قسمت اصلی تابع

قسمت اصلی تابع
principal part of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی قسمت اصلی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ