دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نرمال شده ، تابع نرمال

تابع نرمال شده ، تابع نرمال
normal function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نرمال شده ، تابع نرمال و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ