دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع زیان ساده

تابع زیان ساده
simple loss function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع زیان ساده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ