دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی arc function

arc function
تابع کمان ، تابع طول قوس ، تابع درازای کمان
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی arc function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی