دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع هذلولوی ، تابع هذلولی گون ، تابع هذلولی

تابع هذلولوی ، تابع هذلولی گون ، تابع هذلولی
hyperbolic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع هذلولوی ، تابع هذلولی گون ، تابع هذلولی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ