دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع غیر منفی

تابع غیر منفی
nonnegative function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع غیر منفی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ