دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع وحشی

تابع وحشی
wild function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع وحشی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ