دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع برداری

تابع برداری
point valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع برداری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ