دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع غیر جبری ، تابع متعالی

تابع غیر جبری ، تابع متعالی
transcendental function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع غیر جبری ، تابع متعالی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ